Životní styl Ježíšova učedníka

Chtěl bych se s Vámi podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií, které byly pod vedením otce Vojtěcha Kodeta, ThD. O.Carm na poutnickém místě v Kostelním Vydří. Téma exercicií bylo ,,Životní styl Ježíšova učedníka“. Toto téma se týká každého, kdo chce upřímně následovat Ježíše a neví, jak to udělat.

Když jsem přijel na toto poutnické místo, dostal jsem pokoj na kterém byl nápis: ,,Bůh je Láska“ (1 Jn 4,8). Tak jsem si uvědomil, že životní styl Ježíšova učedníka má být naplněn Boží láskou.

Otec Vojtěch na začátku exercicií položil otázku: Co nám Pán daroval? Jako pomůcku citoval text z Matoušovo evangelia: ,,A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě“ (Mt 19,29). Otázka zní: Co je to ,,stokrát víc“ pro tebe? Pokud můžeš, tak jsi napiš dary, které jsi dostal a poděkuj za to Hospodinu.

V druhý den ráno jsem vstoupil do kaple, která byla zvláštní. V čem byla zvláštní? Napočítal jsem 32 ikon. Neuvěřitelné! Kde jsem se podíval, viděl jsem ikonu. A my víme, že ikony jsou Evangeliem či Písmem v obraze. To značí, že Ikona je okno do nebe. Bylo to úžasné. Vstoupil jsem do Božího světa.

První přednáška byla zaměřena na povolání (Lk 5,1-11). Otec Vojtěch řekl, že povolání Ježíšova učedníka je tajemstvím. To značí, že to nemá logiku. Ježíš řekl Petrovi: ,,Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ (Lk 5,4). Jinak, věděli jste, že v Bibli je kolem 7000 příkazů a 50 000 tisíc zaslíbení? Šimon měl na výběr, komu bude důvěřovat: sobě nebo Ježíši. Vybral jsi Ježíše! Pak se to stalo. Zázrak: ,,Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly“ (Lk 5,6). Šimon přišel před Ježíše a klekl si. Žid si neklekl před nikým, jenom před Bohem. Šimon pochopil, kdo je Ježíš. Ježíš však nekomentuje Petrovo vyznání, ale odstraňuje z něho strach: ,,Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi“ (Lk 5,10). Lovit lidi znamená povolávat k Božímu životu. Otec Vojtěch položil otázky: Z čeho mám strach? V čem prožívám svoji nesvobodu?

Co znamená být Ježíšovým učedníkem? Slovo učedník evokuje učitele, nebo učit se. Evangelista Matouš píše: ,,Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším“ (Mt 11,29). Učedník musí reagovat na výzvu – odvrátit se od sebe k Ježíši. Žít obrácení – to je Ježíšův postoj a styl. A jaký je důvod k obrácení? To, že Bůh je milosrdný. Ježíšův učedník potřebuje obrácení, pokání, znovuzrození a naplnění Duchem svatým. Na závěr prvního dne exercicií otec Vojtěch zdůraznil, že je potřebné neustále obnovovat naši mysl ve světle Božího Slova, protože Duch svatý je naší podstatou. Když jsem vyšel ven z přednáškové místnosti a viděl krásnou oblohu plnou hvězd, řekl jsem si: ,,Ano, Bože, jsi úžasný. Ty jsi řekl, a stalo se.“ Svatý Jakub napsal: ,,V tichosti přijmete zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše“ (Jak 1,21). Takto člověk získá životní styl Ježíšova učedníka.

Další den otec Vojtěch pokračoval v tématu. Na úvod citoval list Římanům: ,,…proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“ (Řím 12,2). Co to znamená mít Ježíšovo smýšlení? Otec Vojtěch řekl, že pokud nedáme srdce, nebude vnitřní síla. My máme uctívat Boha srdcem.

Můžeme to vzít z jiné strany. Svatý Petr v 1,3 píše: ,,Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.“ To znamená, že máme posvěcovat naše tělo. Tělesnost dostat pod Boží moc.

Otec Vojtěch řekl jednu prosbu: Zeptejte se Pána, co mu udělá radost. A dodal: ,,Co je Bohu milé a dokonalé? Aby Duch Boží vládl v nás.“ Máme spolupracovat na Boži milosti a nemáme a nesmíme krmit starého člověka. Nedělejme to, protože ničíme to Boží v nás! Naopak. Oblékněme si Krista, oblékněme si ctnosti, jeho jednání, smýšlení. Jak to udělat? Otec Vojtěch dal jednoduchou radu: Dostali jsme obrovský dar Božího slova a citoval apoštola Jana: ,,zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky“ (Jn 8,31). Máme se naučit slyšet psanému hlasu Božího slova. Proč? Protože pro Ježíše bylo Otcovo slovo nejvyšší autoritou. Když máme slovo v sobě, chrání nás to před hříchem. Tečka na závěr dne byla jasná: Zamilovat si Boží slovo.

Ve středu se otec Vojtěch zaměřil na bratrství, odpočinek a Ducha svatého. Opět na úvod přednášky zazněla otázka: Co vytváří společenství bratří a sester? Odpověď: Bratrství vyváří Boží aspekt a ne přirozenost. Dívat se na naše vztahy z Božího hlediska, z Božího pohledu. Ohledně odpočinku otec Vojtěch citoval evangelistu Matouše: ,,Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ (Mt 6,31). Odpočinek neznamená život bez Boha, ale je to čas na sdílení s Ním. Rozmlouvat s Ním. My víme, že když jsi neodpočine naše duše, tak si neodpočine ani naše tělo.

Nakonec bylo téma o Duchu svatém. Svatý apoštol Pavel v Skutků apoštolů se ptá: ,,Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ (Sk 19,2). Každý den máme prosit Pána, aby zasahoval do našeho života. Při této přednášce mě zaujala jedna věc. Všichni evangelisté se shodují na tom, že na Ježíše zastoupil Duch svatý a zůstal na Něm. Jinak řečeno: Duch svatý se zastavil na Mesiáši. U židů je to nepředstavitelné! Proč? Protože u židů je Duch dech, vítr, vánek – to, co je v neustálém pohybu! A jedině na tomto místě se Duch svatý zastavil. Není to zajímavé? Můžeme se ptát: Proč je to důležité? Protože Ježíšova slova jsou duch a život.

Na závěr zazněla otázka: Jak se otevřít na Ducha svatého? Zazněla i odpověď. Za první: mít poznání, že bez něho to nepůjde. Za druhé: mít touhu po velikém daru Boží lásky, kterou je Duch svatý. Citát z Janova evangelia to potvrzuje: ,,Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo. To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili“ (Jn 7,37-39).

V poslední den exercicií nám otec Vojtěch připomenul, že jsme pod autoritou Ježíše a dodal: ,,Není problém dostat člověka do nebe, ale dostat nebe do nás. Pokud se nám to podaří, Duch svatý ovládne naše jednání, myšlenky, tělo, a dokonce budeme předávat Boží moc druhým.“ Je důležité si chránit Boží svět v nás. Ježíšův učedník vyučuje, jak žít Boží život v tomto světě, žije duchovně, vede lidi k Bohu a učí člověka milovat Boha. Jako příklad nám otec Vojtěch citovat text z listu Galaťanům: ,,Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání“ (Gal 5,22-23). Pokud nepřináším toto ovoce, něco je špatně.

Na závěr exercicií nám otec Vojtěch řekl, že Bůh nás miluje. To je jistota, ale když ztratíme první lásku, ztratíme povolání. Bez Boží lásky je všechno k ničemu. Jedině Boží láska dává smysl a tou láskou je Duch svatý. Otec Vojtěch citoval svatého Augustína: ,,Jenom srdce je schopné vidět Slovo!“ Avšak v tom srdci má být Boží láska.

Když jsem v pátek odcházel z exercicií všiml jsem si na chodbě jeden obraz pro nás redemptoristů velmi vzácný a důležitý – byla to ikona Matky Ustavičné Pomoci, a tak jsem si řekl: ,,To je krásné – i tady je se mnou Panna Maria.“ Kéž postní období, které nás čeká prožijeme spolu s Pannou Marii a v Duchu svatém.

5 1 hlasování
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments
Životní styl Ježíšova učedníka

Chtěl bych se s Vámi podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií, které byly pod vedením otce Vojtěcha Kodeta, ThD. O.Carm na poutnickém místě v Kostelním Vydří. Téma exercicií bylo ,,Životní styl Ježíšova učedníka“. Toto téma se týká každého, kdo chce upřímně následovat Ježíše a neví, jak to udělat.

Když jsem přijel na toto poutnické místo, dostal jsem pokoj na kterém byl nápis: ,,Bůh je Láska“ (1 Jn 4,8). Tak jsem si uvědomil, že životní styl Ježíšova učedníka má být naplněn Boží láskou.

Otec Vojtěch na začátku exercicií položil otázku: Co nám Pán daroval? Jako pomůcku citoval text z Matoušovo evangelia: ,,A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě“ (Mt 19,29). Otázka zní: Co je to ,,stokrát víc“ pro tebe? Pokud můžeš, tak jsi napiš dary, které jsi dostal a poděkuj za to Hospodinu.

V druhý den ráno jsem vstoupil do kaple, která byla zvláštní. V čem byla zvláštní? Napočítal jsem 32 ikon. Neuvěřitelné! Kde jsem se podíval, viděl jsem ikonu. A my víme, že ikony jsou Evangeliem či Písmem v obraze. To značí, že Ikona je okno do nebe. Bylo to úžasné. Vstoupil jsem do Božího světa.

První přednáška byla zaměřena na povolání (Lk 5,1-11). Otec Vojtěch řekl, že povolání Ježíšova učedníka je tajemstvím. To značí, že to nemá logiku. Ježíš řekl Petrovi: ,,Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ (Lk 5,4). Jinak, věděli jste, že v Bibli je kolem 7000 příkazů a 50 000 tisíc zaslíbení? Šimon měl na výběr, komu bude důvěřovat: sobě nebo Ježíši. Vybral jsi Ježíše! Pak se to stalo. Zázrak: ,,Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly“ (Lk 5,6). Šimon přišel před Ježíše a klekl si. Žid si neklekl před nikým, jenom před Bohem. Šimon pochopil, kdo je Ježíš. Ježíš však nekomentuje Petrovo vyznání, ale odstraňuje z něho strach: ,,Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi“ (Lk 5,10). Lovit lidi znamená povolávat k Božímu životu. Otec Vojtěch položil otázky: Z čeho mám strach? V čem prožívám svoji nesvobodu?

Co znamená být Ježíšovým učedníkem? Slovo učedník evokuje učitele, nebo učit se. Evangelista Matouš píše: ,,Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším“ (Mt 11,29). Učedník musí reagovat na výzvu – odvrátit se od sebe k Ježíši. Žít obrácení – to je Ježíšův postoj a styl. A jaký je důvod k obrácení? To, že Bůh je milosrdný. Ježíšův učedník potřebuje obrácení, pokání, znovuzrození a naplnění Duchem svatým. Na závěr prvního dne exercicií otec Vojtěch zdůraznil, že je potřebné neustále obnovovat naši mysl ve světle Božího Slova, protože Duch svatý je naší podstatou. Když jsem vyšel ven z přednáškové místnosti a viděl krásnou oblohu plnou hvězd, řekl jsem si: ,,Ano, Bože, jsi úžasný. Ty jsi řekl, a stalo se.“ Svatý Jakub napsal: ,,V tichosti přijmete zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše“ (Jak 1,21). Takto člověk získá životní styl Ježíšova učedníka.

Další den otec Vojtěch pokračoval v tématu. Na úvod citoval list Římanům: ,,…proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“ (Řím 12,2). Co to znamená mít Ježíšovo smýšlení? Otec Vojtěch řekl, že pokud nedáme srdce, nebude vnitřní síla. My máme uctívat Boha srdcem.

Můžeme to vzít z jiné strany. Svatý Petr v 1,3 píše: ,,Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.“ To znamená, že máme posvěcovat naše tělo. Tělesnost dostat pod Boží moc.

Otec Vojtěch řekl jednu prosbu: Zeptejte se Pána, co mu udělá radost. A dodal: ,,Co je Bohu milé a dokonalé? Aby Duch Boží vládl v nás.“ Máme spolupracovat na Boži milosti a nemáme a nesmíme krmit starého člověka. Nedělejme to, protože ničíme to Boží v nás! Naopak. Oblékněme si Krista, oblékněme si ctnosti, jeho jednání, smýšlení. Jak to udělat? Otec Vojtěch dal jednoduchou radu: Dostali jsme obrovský dar Božího slova a citoval apoštola Jana: ,,zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky“ (Jn 8,31). Máme se naučit slyšet psanému hlasu Božího slova. Proč? Protože pro Ježíše bylo Otcovo slovo nejvyšší autoritou. Když máme slovo v sobě, chrání nás to před hříchem. Tečka na závěr dne byla jasná: Zamilovat si Boží slovo.

Ve středu se otec Vojtěch zaměřil na bratrství, odpočinek a Ducha svatého. Opět na úvod přednášky zazněla otázka: Co vytváří společenství bratří a sester? Odpověď: Bratrství vyváří Boží aspekt a ne přirozenost. Dívat se na naše vztahy z Božího hlediska, z Božího pohledu. Ohledně odpočinku otec Vojtěch citoval evangelistu Matouše: ,,Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ (Mt 6,31). Odpočinek neznamená život bez Boha, ale je to čas na sdílení s Ním. Rozmlouvat s Ním. My víme, že když jsi neodpočine naše duše, tak si neodpočine ani naše tělo.

Nakonec bylo téma o Duchu svatém. Svatý apoštol Pavel v Skutků apoštolů se ptá: ,,Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ (Sk 19,2). Každý den máme prosit Pána, aby zasahoval do našeho života. Při této přednášce mě zaujala jedna věc. Všichni evangelisté se shodují na tom, že na Ježíše zastoupil Duch svatý a zůstal na Něm. Jinak řečeno: Duch svatý se zastavil na Mesiáši. U židů je to nepředstavitelné! Proč? Protože u židů je Duch dech, vítr, vánek – to, co je v neustálém pohybu! A jedině na tomto místě se Duch svatý zastavil. Není to zajímavé? Můžeme se ptát: Proč je to důležité? Protože Ježíšova slova jsou duch a život.

Na závěr zazněla otázka: Jak se otevřít na Ducha svatého? Zazněla i odpověď. Za první: mít poznání, že bez něho to nepůjde. Za druhé: mít touhu po velikém daru Boží lásky, kterou je Duch svatý. Citát z Janova evangelia to potvrzuje: ,,Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo. To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili“ (Jn 7,37-39).

V poslední den exercicií nám otec Vojtěch připomenul, že jsme pod autoritou Ježíše a dodal: ,,Není problém dostat člověka do nebe, ale dostat nebe do nás. Pokud se nám to podaří, Duch svatý ovládne naše jednání, myšlenky, tělo, a dokonce budeme předávat Boží moc druhým.“ Je důležité si chránit Boží svět v nás. Ježíšův učedník vyučuje, jak žít Boží život v tomto světě, žije duchovně, vede lidi k Bohu a učí člověka milovat Boha. Jako příklad nám otec Vojtěch citovat text z listu Galaťanům: ,,Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání“ (Gal 5,22-23). Pokud nepřináším toto ovoce, něco je špatně.

Na závěr exercicií nám otec Vojtěch řekl, že Bůh nás miluje. To je jistota, ale když ztratíme první lásku, ztratíme povolání. Bez Boží lásky je všechno k ničemu. Jedině Boží láska dává smysl a tou láskou je Duch svatý. Otec Vojtěch citoval svatého Augustína: ,,Jenom srdce je schopné vidět Slovo!“ Avšak v tom srdci má být Boží láska.

Když jsem v pátek odcházel z exercicií všiml jsem si na chodbě jeden obraz pro nás redemptoristů velmi vzácný a důležitý – byla to ikona Matky Ustavičné Pomoci, a tak jsem si řekl: ,,To je krásné – i tady je se mnou Panna Maria.“ Kéž postní období, které nás čeká prožijeme spolu s Pannou Marii a v Duchu svatém.

5 1 hlasování
Article Rating
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zobrazit všechny komentáře
View all comments

Webmisie redemptoristé © 2022

shlédnuto: 81
0
Budeme rádi za Vaše názory, prosím napište komentářx